Vedtægter

Vedtægter for Bornholms Kunstmuseum

1. Museets navn, adresse, ejerforhold, art og status.

 

Bornholms Kunstmuseum med adresse Otto Bruuns Plads 1, Rø, 3760 Gudhjem, er et statsanerkendt kunstmuseum, hvis samlinger ejes og drives af Bornholms Museumsforening, i bygninger stillet til rådighed af Bornholms Regionskommune.

 

 

2. Museets formål og ansvarsområde

 

Bornholms Kunstmuseums ansvarsområde er historisk Bornholms kunst og kunsthåndværk i videste betydning og samtidsmæssigt kunst med relation til begrebet lys i et globalt perspektiv.

 

Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling der finder sted inden for den geografiske, tids- og emnemæssige afgrænsning af museets ansvarsområde, belyse tilstande og forandringer inden for den bornholmske kunsthistorie.

I forhold til samtidskunsten har museet ingen geografisk afgrænsning, mens den samlings- og emnemæssige afgrænsning udgøres af den tematiske tilgang til begrebet lys.

 

Museet skal opretholde repræsentative samlinger inden for det historiske ansvarsområde og gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultaterne af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger.

 

 

3. Museets samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder.

 

Museet er en del af Danmarks samlede offentlige museumsvæsen med deraf følgende forpligtigelser til samarbejde og gensidig bistand.

 

Museets virksomhed er underlagt gældende museumslovgivning. Museet følger museumsverdenens fælles standarder og normer for museumsvirksomhed efter retningslinier fra Kulturarvsstyrelsen.

Museet samarbejder med Bornholms Museum om fælles anliggender.

4. Generalforsamling, bestyrelse, forretningsudvalg, sammensætning og valgmåde.

Bornholms Museumsforenings generalforsamling er Bornholms Kunstmuseums øverste myndighed. Stemmeret har een person for hvert medlemskab ved personligt fremmøde.

4.1.

Ordinær generalforsamling afholdes een gang årligt i maj måned og indvarsles af bestyrelsen med minimum 14 dages varsel i det lokale dagblad. Dagsorden bekendtgøres ved indvarslingen, og den skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab

4. Forelæggelse af budget

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af revisor

9. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilsendes museumsforeningen senest 8 dage før denne.

 

 

4.2.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det ønskeligt og skal indkaldes, når mindst 10 % af medlemmerne begærer det skriftligt over for bestyrelsen.  Indvarslingen sker på samme måde og med samme varsel som ved den ordinære generalforsamling, samt med angivelse af dagsorden.

 

 

4.3.

Bestyrelsen, der er den samme som bestyrelsen for Bornholms Museumsforening, består af minimum 11 medlemmer. De 7 medlemmer vælges af den ordinære generalforsamling ved simpel stemmeflerhed, dog således at mindst 5 medlemmer har bopæl på Bornholm med Ertholmene. Disse 7 medlemmer vælges for en toårig periode, således at 4 henholdsvis 3 afgår efter tur hvert år. Genvalg kan finde sted. Såfremt en eller flere af de generalforsamlingsvalgte medlemmer udgår af bestyrelsen i deres valgperiode, suppleres disse ved førstkommende generalforsamling.

Kommunalbestyrelsen for Bornholms Regionskommune udpeger af sin midte 2 medlemmer til bestyrelsen.

Bornholms Museums og Bornholms Kunstmuseums faste personale vælger hver for sig en medarbejderrepræsentant til bestyrelsen for to år ad gangen. I øvrigt kan det lønnede personale ikke vælges til bestyrelsen.

Bestyrelsen er ansvarlig for museets drift.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der skal afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året.

 

4.4.

Bestyrelsen vælger ud af de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer: Formand, næstformand og yderligere to medlemmer, der tilsammen udgør forretningsudvalget. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer er til stede. Forretningsudvalget kan meddele fuldmagt til museets daglige leder, dog med undtagelse af køb og salg samt pantsættelse af fast ejendom.

Der afholdes forretningsudvalgsmøder efter behov.

 

 

5. Museets ledelse og øvrige personale

Museet skal have et personale, der i omfang og sammensætning står i et rimeligt forhold til museets størrelse, økonomi, ansvarsområde og arbejdsplan.

Bestyrelsen skal til at forestå museets daglige drift ansætte en leder i en heltidsstilling. Denne skal have en universitetsuddannelse eller tilsvarende uddannelse i et fag, der er museumsrelevant og relevant for museets ansvarsområde.

Det påhviler bestyrelsen at meddele Kulturarvsstyrelsen, hvem der varetager museets ledelse.

Museets leder kan ikke være medlem af bestyrelsen, men deltager i møderne. En af lederne fungerer, efter bestyrelsens bestemmelse, som sekretær for bestyrelsen og forretningsudvalget.

Museets leder har inden for de vedtagne arbejdsplaners budget og i overensstemmelse med stillingsbeskrivelsen det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for museets samlede virksomhed.

Museets øvrige videnskabelige personale ansættes af forretningsudvalget efter indstilling fra lederen. Det øvrige personale ansættes af lederen inden for rammerne af de godkendte arbejdsplaner og budgetter.

Museets personale skal have lejlighed til at efter- og videreuddanne sig.

Museets personale skal følge statens regler om afgang på grund af alder.

 

 

6. Museets budget og arbejdsplaner.

 

Museets leder skal årligt udarbejde forslag til budget med tilhørende kommentarer. Budgettet godkendes af bestyrelsen og indsendes til museets hovedbidragsyder og Kulturarvsstyrelsen.

 

I det første år af hver ny kommunal valgperiode udarbejder museets leder forslag til en arbejdsplan efter retningslinier fastsat af Kulturarvsstyrelsen. Arbejdsplanforslaget skal godkendes af bestyrelsen og tilsendes Kulturarvsstyrelsen og Bornholms Regionskommune.

 

 

7. Museets regnskab og beretning m.v.

 

Museets regnskabsår følger kalenderåret.

Museets regnskab skal føres i overensstemmelse med den af Kulturarvsstyrelsenudarbejdede vejledende kontoplan.

Museets leder er ansvarlig for forvaltningen af museets indtægter og udgifter.

Inden for det godkendte budget med tilhørende arbejdsplan har museets leder dispositionsret, dog med undtagelse af køb, salg og pantsættelse af fast ejendom.

Museets leder eller den dertil bemyndigede skal godkende og attestere udgifts- og indtægtsbilag.

Regnskabet skal revideres af en på generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor, der er identisk med museumsforeningens revisor.

Regnskabet skal være påtegnet af hele bestyrelsen, den daglige leder samt af museets revisor.

Revisionspåtegningen skal angive, at revisionen er udført i overensstemmelse med Kulturministeriets fastsatte revisionsinstruks for museer, der modtager statstilskud efter museumsloven.

Museets leder skal årligt udarbejde en beretning efter retningslinier fastsat af Kulturarvsstyrelsen. Bestyrelsen skal godkende beretningen.

Budget, regnskab og årsberetning indsendes til museets hovedbidragsyder. Regnskabet indsendes desuden til Kulturarvsstyrelsen.

Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af museets formue.

Væsentlige nedbringelser af formuen kan kun ske med tilslutning fra Bornholms Regionskommune.

 

 

8. Udskillelse, kassation, sikring m.v.

 

Museet må ikke udskille genstande af samlingerne uden forelæggelse for Kulturarvsstyrelsen og følger i øvrigt gældende normer for dette. Genstande eller samlinger, der er behæftet med klausuler, må ikke modtages uden forudgående forelæggelse for Kulturarvsstyrelsen.

Museets drager omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering samt træffer nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand og tyveri.

 

 

9. Åbningstider og adgangsvilkår.

 

Museet skal have bestemte, forud bekendtgjorte åbningstider, og de skal stå i et rimeligt forhold til museets størrelse.

Forretningsudvalget fastsætter entréens størrelse.

Museet kan vederlagsfrit give adgang til skoleelever, der besøger museet som led i undervisningen, men kan kræve at sådanne besøg forudanmeldes og evt. begrænses til en nærmere fastsat del af museets åbningstid.

 

 

10. Vedtægtsgodkendelse m.v.

 

Ændringer af disse vedtægter kan kun ske, når disse vedtages på en generalforsamling i Bornholms Museumsforening med 3/4 af foreningsmedlemmernes stemmer eller på to hinanden følgende generalforsamlinger og da med simpelt flertal.

Museets vedtægter såvel som ændringer skal godkendes af hovedbidragsyderen Bornholms Regionskommune.

 

 

11. Ophør.

 

Såfremt museet må ophøre, overgår museets samlinger til Bornholms Regionskommune, såfremt denne vil overtage museets drift. I modsat fald bestemmer Kulturministeriet efter forhandling med hovedbidragsyder, hvad der skal ske med de pågældende samlinger.

 

 

12. Ikrafttræden

 

Disse vedtægter træder i kraft, når de er godkendt af Bornholms Regionskommune.

 

 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Bornholms Museumsforening den 3. maj 2011.

 

 

Stadfæstet på ekstraordinær generalforsamling den 7. juni 2011

 

 

Godkendt af Bornholms Regionskommune 30. juni 2011